top of page

ניקוי מערכת הדלק ומזרקים

יתרונות

מזרקי דלק

· צריכת דלק יעילה – חסכון בדלק

· הפחתת זיהום האוויר הנפלט מהרכב

· שמירה על מכללי המנוע (מזרקי דלק, בוכנות ושסתומים)

מהי חשיבותה של ניקוי מערכת הדלק ברכב?


דלק שאינו נקי במערכת, מנוע שאינו מכוון וכדומה גורמים לתופעה המגבירה את צריכת הדלק ופליטה  של גזים וחלקיקים. שריפה בלתי יעילה של דלק גורמת להצטברות של פיח על הבוכנות ועל השסתומים ומובילה לסתימת מזרקי הדלק, ולפגיעה כוללת בתפקוד מערכת הדלק.

פתרון: ניקוי תקופתי למערכות ההזרקה

המחשת ההבדל בתפקוד מערכת הזרקת דלק כאשר מזוהמת לעומת נקייה
כיצד נראית מערכת הזרקה מלוכלכת לעומת נקייה

תוצאות צפויות:

בשיטת A T S  אנו מבצעים ניקוי יסודי של מערכת דלק: מזרקי דלק, שסתומים, תא השריפה, ובוכנות. ובכך אנו מאפשרים שריפה יעילה של הדלק, הפחתה של גזים וחלקיקים כמו כן מניעת זיהום אויר, הצטברות פיח על הבוכנות ועל השסתומים ביחד עם סתימות במזרקי הדלק.

ירידה בצריכת הדלק ב 5% – 12%.

שיפור בפליטת מזהמים לאוויר (מסייע בבדיקות רכב שנתית (טסט)).

עלייה בביצועי המנוע.

חיסכון בעתיד:

העדר צורך בסיוע בהתנעה ושימוש בגרר.
מניעת כניסה מיותרת למוסכים.
חסכון של אלפי שקלים בהחלפת חיישנים,מזרקים(במנועי דיזל מש" הזרקה) ועוד.

 

"מחקרים הראו כי הזרקת דלק נקייה, ביחד עם מערכת יניקת אוויר נקייה, יכולה להביא לחיסכון רב בצריכת דלק"
bottom of page